ขั้นตอนการก่อสร้าง

การเลือกแบบบ้าน

มีแบบบ้านมาตรฐานหลากสไตล์ให้เลือก โดยสามารถก่อสร้างได้ทันที ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นจากแบบบ้านมาตรฐานตามความต้องการ ทั้งนี้หากท่านมีแบบบ้านที่ออกแบบไว้แล้ว โฮมมาสเตอร์ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมเสนอราคาภายใต้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของโฮมมาสเตอร์ หรือสามารถออกแบบบ้านใหม่ (New Design) ตามที่ต้องการโดยทีมงานสถาปนิก

สำรวจที่ดิน

เมื่อได้แบบบ้านที่ตรงกับความต้องการและทำการจองสร้างบ้านแล้ว โฮมมาสเตอร์ยังมีบริการแนะนำสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ กรณีที่ท่านต้องการขอสินเชื่อในการปลูกสร้างบ้าน พร้อมผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจสถานที่ก่อสร้าง และวางผังบริเวณ เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบระยะร่น โดยจะแจ้งผลการสำรวจที่ดินและวาง Layout ให้ทราบ และปลูกสร้างในขั้นต่อไป ทั้งนี้ โฮมมาสเตอร์อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

การทำสัญญา

เมื่อได้แบบบ้านที่ตรงกับความต้องการและทำการจองสร้างบ้านแล้ว โฮมมาสเตอร์ยังมีบริการแนะนำสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ กรณีที่ท่านต้องการขอสินเชื่อในการปลูกสร้างบ้าน พร้อมผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจสถานที่ก่อสร้าง และวางผังบริเวณ เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบระยะร่น โดยจะแจ้งผลการสำรวจที่ดินและวาง Layout ให้ทราบ และปลูกสร้างในขั้นต่อไป ทั้งนี้ โฮมมาสเตอร์อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

การเลือกแบบบ้าน

ภายหลังจากการลงนามเซ็นสัญญาเสร็จสิ้น จะเข้าสู่การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้
1. ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ให้สามารถก่อสร้างได้ถูกต้อง
2. ดำเนินการเลือกวัสดุเช่น เลือกสีบ้าน, เลือกสีหลังคา, ลายกระเบื้อง ฯลฯ
3. ท่านยืนยันความประสงค์ในการขอประปา-ไฟฟ้าชั่วคราว,ถาวร โดยโฮมมาสเตอร์เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ

งานเสาเข็ม

เมื่อทำการสำรวจ และยืนยันการวางผังแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตอกเสาเข็มตามผังที่วางไว้ โดยกระบวนการตอกเสาเข็มมี 2 แบบ คือแบบเสาเข็มตอก และแบบเสาเข็มเจาะ ซึ่งเสาเข็มตอกจะมีการควบคุมคุณภาพงานตอกให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ได้มาตรฐาน

งานโครงสร้าง

หลังจากตอกเสาเข็มแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการวางฐานรากโครงสร้างเสาสำเร็จรูป โดยจะมีการวางผัง และดำเนินการติดตั้งเสาและคานชั้นที่ 1 พร้อมติดตั้งเสาและคานชั้น 2 ต่อจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเทพื้นคอนกรีต โดยจะมีการเดินระบบท่อกำจัดปลวก กระจายอยู่ทั่วโครงสร้างของตัวบ้าน วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปบนคาน เทพื้นคอนกรีต พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนสร้างโครงหลังคาและมุงหลังคาต่อไป

งานสถาปัตยกรรม

เมื่องานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยงานก่ออิฐ, ติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่าง, งานประปาภายใน, งานฉาบปูน, งานเดินสายไฟ, งานฝ้าภายใน, งานปูกระเบื้อง, งานติดตั้งวัสดุปูพื้นผิวบันได, งานอลูมิเนียม, งานปูวัสดุผิวพื้น, งานทาสี, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานติดตั้งดวงโคมตู้เมนไฟฟ้า พร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล

งานเสาเข็ม

มื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บงาน เพื่อเตรียมส่งมอบบ้าน โดยโฮมมาสเตอร์จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ร่วมตรวจงานก่อสร้างก่อนส่งมอบบ้านให้กับท่านตามที่กำหนดในงวดสุดท้าย และเมื่อได้เก็บงานเสร็จสิ้นตามสัญญา โฮมมาสเตอร์จะแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตอบกลับรายการที่ต้องการให้โฮมมาสเตอร์แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) ส่วนการรับมอบบ้านนั้น เมื่อโฮมมาสเตอร์ แก้ไขงานตามรายการที่ท่านแจ้งแล้วเสร็จ โฮมมาสเตอร์จะทำการนัดหมายกับ ในการลงนามรับมอบบ้าน เพื่อเป็นการปิดงานก่อสร้าง จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะสรุปค่าใช้จ่ายสิ้นสุดโครงการ โดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะชี้แจงขั้นตอนการรับประกันผลงานหลังจากที่ท่านได้รับมอบบ้าน พร้อมชี้แจงเอกสารการรับประกันผลงาน และมอบกุญแจบ้าน ตลอดจนเอกสารสำคัญทางราชการให้ต่อไป

รายละเอียดการรับประกัน
เพื่อความสบายใจ สำหรับลูกค้าของเรา โฮมมาสเตอร์ มีการประกัน และบริการหลังการสร้างบ้าน
1.รับประกันโครงสร้าง 10ปี
2.รับประกันหลังคา 3 ปี
3.ระบบปลวก 2 ปี
หมายเหตุ* เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

การเลือกแบบบ้าน

การเลือกแบบบ้าน

มีแบบบ้านมาตรฐานหลากสไตล์ให้เลือก โดยสามารถก่อสร้างได้ทันที ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นจากแบบบ้านมาตรฐานตามความต้องการ ทั้งนี้หากท่านมีแบบบ้านที่ออกแบบไว้แล้ว โฮมมาสเตอร์ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมเสนอราคาภายใต้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของโฮมมาสเตอร์ หรือสามารถออกแบบบ้านใหม่ (New Design) ตามที่ต้องการโดยทีมงานสถาปนิก

เลือกแบบบ้าน
สำรวจที่ดิน
foreman
สำรวจที่ดิน

สำรวจที่ดิน

เมื่อได้แบบบ้านที่ตรงกับความต้องการและทำการจองสร้างบ้านแล้ว โฮมมาสเตอร์ยังมีบริการแนะนำสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ กรณีที่ท่านต้องการขอสินเชื่อในการปลูกสร้างบ้าน พร้อมผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจสถานที่ก่อสร้าง และวางผังบริเวณ เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบระยะร่น โดยจะแจ้งผลการสำรวจที่ดินและวาง Layout ให้ทราบ และปลูกสร้างในขั้นต่อไป ทั้งนี้ โฮมมาสเตอร์อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

การทำสัญญา

การทำสัญญา

เมื่อได้แบบบ้านที่ตรงกับความต้องการและทำการจองสร้างบ้านแล้ว โฮมมาสเตอร์ยังมีบริการแนะนำสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ กรณีที่ท่านต้องการขอสินเชื่อในการปลูกสร้างบ้าน พร้อมผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจสถานที่ก่อสร้าง และวางผังบริเวณ เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบระยะร่น โดยจะแจ้งผลการสำรวจที่ดินและวาง Layout ให้ทราบ และปลูกสร้างในขั้นต่อไป ทั้งนี้ โฮมมาสเตอร์อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

ทำสัญญา
การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง

ภายหลังจากการลงนามเซ็นสัญญาเสร็จสิ้น จะเข้าสู่การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

1. ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ให้สามารถก่อสร้างได้ถูกต้อง

2. ดำเนินการเลือกวัสดุเช่น เลือกสีบ้าน, เลือกสีหลังคา, ลายกระเบื้อง ฯลฯ

3. ท่านยืนยันความประสงค์ในการขอประปา-ไฟฟ้าชั่วคราว,ถาวร โดยโฮมมาสเตอร์เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ

งานเสาเข็ม

งานเสาเข็ม

 เมื่อทำการสำรวจ และยืนยันการวางผังแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตอกเสาเข็มตามผังที่วางไว้ โดยกระบวนการตอกเสาเข็มมี 2 แบบ คือแบบเสาเข็มตอก และแบบเสาเข็มเจาะ ซึ่งเสาเข็มตอกจะมีการควบคุมคุณภาพงานตอกให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ได้มาตรฐาน

งานเสาเข็ม
งานโครงสร้าง
งานโครงสร้าง

งานโครงสร้าง

หลังจากตอกเสาเข็มแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการวางฐานรากโครงสร้างเสาสำเร็จรูป โดยจะมีการวางผัง และดำเนินการติดตั้งเสาและคานชั้นที่ 1 พร้อมติดตั้งเสาและคานชั้น 2 ต่อจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเทพื้นคอนกรีต โดยจะมีการเดินระบบท่อกำจัดปลวก กระจายอยู่ทั่วโครงสร้างของตัวบ้าน วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปบนคาน เทพื้นคอนกรีต พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนสร้างโครงหลังคาและมุงหลังคาต่อไป

งานสถาปัตยกรรม

งานสถาปัตยกรรม

เมื่องานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยงานก่ออิฐ, ติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่าง, งานประปาภายใน, งานฉาบปูน, งานเดินสายไฟ, งานฝ้าภายใน, งานปูกระเบื้อง, งานติดตั้งวัสดุปูพื้นผิวบันได, งานอลูมิเนียม, งานปูวัสดุผิวพื้น, งานทาสี, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานติดตั้งดวงโคมตู้เมนไฟฟ้า พร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล

งานสถาปัตยกรรม
ตรวจรับมอบบ้าน
ตรวจรับมอบบ้าน

ตรวจรับมอบบ้าน

เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บงาน เพื่อเตรียมส่งมอบบ้าน โดยโฮมมาสเตอร์จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ร่วมตรวจงานก่อสร้างก่อนส่งมอบบ้านให้กับท่านตามที่กำหนดในงวดสุดท้าย และเมื่อได้เก็บงานเสร็จสิ้นตามสัญญา โฮมมาสเตอร์จะแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตอบกลับรายการที่ต้องการให้โฮมมาสเตอร์แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
ส่วนการรับมอบบ้านนั้น เมื่อโฮมมาสเตอร์ แก้ไขงานตามรายการที่ท่านแจ้งแล้วเสร็จ โฮมมาสเตอร์จะทำการนัดหมายกับ ในการลงนามรับมอบบ้าน เพื่อเป็นการปิดงานก่อสร้าง จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะสรุปค่าใช้จ่ายสิ้นสุดโครงการ โดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะชี้แจงขั้นตอนการรับประกันผลงานหลังจากที่ท่านได้รับมอบบ้าน พร้อมชี้แจงเอกสารการรับประกันผลงาน และมอบกุญแจบ้าน ตลอดจนเอกสารสำคัญทางราชการให้ต่อไป

รายละเอียดการรับประกัน

เพื่อความสบายใจ สำหรับลูกค้าของเรา โฮมมาสเตอร์ มีการประกัน และบริการหลังการสร้างบ้าน

  1. รับประกันโครงสร้าง 10ปี
  2. รับประกันหลังคา 3 ปี
  3. ระบบปลวก 2 ปี

หมายเหตุ* เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด